BIMINI • 54% High UV Polyester | 46% High UV Polyolefin